ส่วนสื่อสารองค์กร รับช่อดอกไม้แสดงความยินดีจากอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ในฐานะหน่วยงานที่ได้รับรางวัล “5S MODEL AWARD 2022”

ในพิธีก่อนวาระการประชุมบริหาร ครั้งที่ 3/2566  ตัวแทนส่วนสื่อสารองค์กร รับช่อดอกไม้แสดงความยินดีจากศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะหน่วยงานได้รับ รางวัล “5S MODEL AWARD 2022”  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ในฐานะประธานคณะกรรมการ 5ส ม.วลัยลักษณ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากร ศูนย์กิจการนานาชาติ และศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  ณ ห้องประชุมช่อประดู่ชั้น 4 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ พื้นที่ของอาคารสหกิจศึกษาฯ ม.วลัยลักษณ์  ประกอบด้วย ส่วนสื่อสารองค์กร ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และศูนย์กิจการนานาชาติ ได้รับรับรางวัล 5ส Thailand 5s award ระดับพื้นที่ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา จากงาน Thailand 5s award 2022 ซึ่งสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จัดขึ้น ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ในฐานประธานคณะกรรมการ 5ส ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ ผู้ช่วยอธิการบดีส่วนสื่อสารองค์กร อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒาอาชีพและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร์นรินทร์ ศุภกร ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ  เดินทางเข้ารับรางวัล จาก ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ที่ปรึกษาคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ กล่าวว่า “การดำเนินงาน 5ส เป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญของส่วนสื่อสารองค์กร การเริ่มต้นจากนโยบายสู่การปฏิบัติต้องอาศัย “ความร่วมมือ” ของบุคลากรทุกคนที่พร้อมใจกันปฏิบัติตามจนกลายเป็นความคุ้นเคย นอกจากเรื่อง 5ส สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตราฐาน สร้างวินัยแล้วเรายังให้ความสำคัญกับการเพิ่มศักยภาพในการใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์สูงสุดและเกิดความปลอดภัย โดยในปี 2565 ส่วนสื่อสารองค์กรมีเป้าหมายในการขอรับรอง 5ส ระดับชาติ ดังนั้น การช่วยกันสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน และจึงเป็นวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสามัคคีที่เราให้ความสำคัญ”

ทั้งนี้ โครงการ 5ส Green ม.วลัยลักษณ์ เป็นนโยบายที่ ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ได้นำมาเป็นหนึ่งในเครื่องมือในการสร้างองค์กรสมรรถภาพสูง และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัย เครื่องมือ 5ส เป็นเครื่องมือคุณภาพที่มุ่งจัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงาน เป็นปัจจัยพื้นฐานในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยสุขภาพกายและใจที่ดีในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัย เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน โดยให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วม มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จริงจังและทั่วถึงบนมาตรฐานเดียวกัน จนเป็นวัฒนธรรมและเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำ