ส่วนสื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม “DCC สัญจร สื่อสาร-สร้างสรรค์ มวล.” ร่วมกับสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมหัวหน้างานและบุคลากร ส่วนสื่อสารองค์กร ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล ข่าวสาร การสื่อสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร กับผู้บริหาร คณาจารย์และ บุคลากรสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน ในกิจกรรม “DCC สัญจร สื่อสาร-สร้างสรรค์ มวล.”  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส คณบดีสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 113 อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

กิจกรรมครั้งนี้ ส่วนสื่อสารองค์กรได้พูดคุยบอกกล่าวภารกิจ บทบาทหน้าที่ของส่วนสื่อสารองค์กรโดยภาพรวม ทั้งงานต้อนรับและสื่อสารภาพลักษณ์ งานข่าวและการสื่อสารดิจิทัล และงานผลิตสื่อและสารสนเทศ พร้อมได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ และประสานความร่วมมือกับทางสำนักวิชาในการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการรับนักศึกษา และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อสร้างการรับรู้และภาพลักษณ์อันดีแก่สำนักวิชาและมหาวิทยาลัยต่อไป

 

ข่าวโดย นางสาวอภิญญา ทองทศ นักศึกษาฝึกงานส่วนสื่อสารองค์กร