ส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรม “DCC สัญจร สื่อสาร-สร้างสรรค์ มวล.”ร่วมพูดคุยและหารือแนวทางการทำงานร่วมกันกับศูนย์บริหารทรัพย์สิน

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมหัวหน้างานต้อนรับและสื่อสารภาพลักษณ์ งานข่าวและการสื่อสารดิจิทัล และงานผลิตสื่อและสารสนเทศ และบุคลากร ส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรม “DCC สัญจร สื่อสาร-สร้างสรรค์ มวล.” โดยร่วมพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการทำงาน การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับหอพักนักศึกษา และศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สินและบุคลากร ร่วมพูดคุยและปรึกษาหารือแนวทางการทำงานร่วมกัน นับเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัย ตามหลัก “รวมบริการ ประสานภารกิจ” เป็นแนวคิดในการมุ่งใช้ทรัพยากรทุกประเภทและความชำนาญการร่วมกันได้เป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ