ส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรม Walailak Knowledge Sharing “เป็นพิธีกรอย่างไร…ให้สนุกและครบเครื่อง : เทคนิคการเป็นพิธีกรเบื้องต้น”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา  เจะเอาะ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวเปิดกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร Walailak Knowledge Sharing หัวข้อ “เป็นพิธีกรอย่างไร…ให้สนุกและครบเครื่อง : เทคนิคการเป็นพิธีกรเบื้องต้น” โดยส่วนสื่อสารองค์กรจัดขึ้น เพื่อแบ่งปัน บอกเล่าประสบการณ์จากพิธีกรมืออาชีพของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม อาจารย์ประจำสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน  อาจารย์ปวิรศา ประดิษฐศร อาจารย์ประจำสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป คุณประพันธ์ พัฒน์ทอง ศูนย์บริการวิชาการ คุณนันทกาญจน์ บุญช่วย อุทยานพฤกษศาสตร์ และคุณเจนจิรา พุมดวง ส่วนสื่อสารองค์กร ให้เกียรติเป็นวิทยากรร่วมแบ่งปัน เปิดใจ บอกเล่าประสบการณ์ เทคนิคการเป็นพิธีกรแบบไม่มีกั๊ก โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้ จำนวน 45 คน จาก 28 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา

ในการนี้ส่วนสื่อสารองค์กร ขอขอบคุณวิทยากร ผู้แทนหน่วยงาน ผู้สนใจทุกท่านที่ให้เกียรติร่วมเป็นเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยเข้าร่วม พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด และบอกเล่าประสบการณ์ในการเป็นพิธีกรอย่างมีความสุข สนุกสนาน ได้รับสาระความรู้ ทักษะ กลยุทธ์ต่าง ๆ อย่างครบครัน