ส่วนสื่อสารองค์กร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “มัคคุเทศก์นำชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”

วันนี้ (25 กรกฎาคม 2566) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา  เจะเอาะ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  กล่าวต้อนรับบุคลากรผู้แทนแต่ละหน่วยงาน จำนวน 20 คน จาก 15 หน่วยงาน ในการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “มัคคุเทศก์นำชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ซึ่งเป็นกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ที่ส่วนสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดโอกาสให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับความรู้ ความเข้าใจ เรียนรู้หลักการ คุณสมบัติ และศิลปะการให้บริการของมัคคุเทศก์ และความสำคัญของการเป็นสื่อบุคคลในการต้อนรับ สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยในกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน และของมหาวิทยาลัย

กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางปราณี  บุรินสุวรรณ  ประธาน อสม.อำเภอท่าศาลา มาร่วมบอกเล่าประสบการณ์ ความประทับใจที่มหาวิทยาลัยวลยลักษณ์ได้เชิญแกนนำ อสม.อำเภอท่าศาลา จำนวน 47 คน เข้าร่วมอบรมมัคคุเทศก์นำชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เป็นประธานกล่าวต้อนรับและพูดคุยภาพรวมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมประทับใจ มีความยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงและนำผู้คนในชุมชน และจังหวัดที่มาเยี่ยมชมกิจการมหาวิทยาลัย

โอกาสนี้ส่วนสื่อสารองค์กร ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน รวมทั้งอาจารย์ ดร.สุขุมาล กล่ำแสงใส อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “มัคคุเทศก์นำชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ผู้แทนศูนย์การแพทย์ฯ นำชมโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ ผู้แทนศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ นำชมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Smart Lab) ผู้แทนศูนย์บริหารทรัพย์สิน นำชมหอพักนักศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรวี  จิตภักดี ผู้อำนวยการอุทยานพฤกษศาสตร์ ต้อนรับนำชมสถานที่ต่าง ๆ ภายในอุทยานพฤกษศาสตร์ และผู้แทนศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬาบอกเล่านำชมสนามกีฬาภายในศูนย์กีฬาและสุขภาพ