ส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรม “DCC สัญจร สื่อสาร-สร้างสรรค์ มวล”ร่วมพบปะพูดคุยกับศูนย์กิจการนานาชาติ

วันนี้ (15 สิงหาคม 2566) เวลา 13.30-16.00 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมหัวหน้างานต้อนรับและสื่อสารภาพลักษณ์ งานข่าวและการสื่อสารดิจิทัล และงานผลิตสื่อและสารสนเทศ และบุคลากร ส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรม “DCC สัญจร สื่อสาร-สร้างสรรค์ มวล.” โดยร่วมพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการทำงาน การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยผ่านสื่อและช่องทางต่าง ๆ เพื่อสนองภารกิจสู่ความเป็นสากล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร์นรินทร์ ศุภกร รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ ร่วมพูดคุยและปรึกษาหารือแนวทางการทำงานร่วมกัน นับเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัย ตามหลัก “รวมบริการ ประสานภารกิจ” และตามวิสัยทัศน์ ด้านการ “เป็นเลิศสู่สากล” ซึ่งเป็นแนวคิดในการมุ่งใช้ทรัพยากร ทุกประเภทและความชำนาญการร่วมกันได้เป็นอย่างดี