บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เยี่ยมชมสตูดิโอ Walailak Channel

   ต้อนรับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเยี่ยมชมสตูดิโอ Walailak Channel 

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยหัวหน้างานและบุคลากรงานผลิตสื่อและสารสนเทศ ร่วมให้การต้อนรับ นายกีระวี อัศวจิตตานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านส่งเสริมภาพลักษณ์งานสรรหา ซีพีเอฟและคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมสตูดิโอ Walailak Channel  ณ ส่วนสื่อสารองค์กร อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

ต้อนรับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเยี่ยมชมสตูดิโอ Walailak Channel