คุณภูวเนตร สรงชล Social Media Senior Staff บริษัท สาระดี จำกัด ในเครือบริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ศิษย์เก่ารุ่นที่ 17 หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คุณธนภัส หนูสุข ครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนบูรณะรำลึก จังหวัดตรัง ศิษย์เก่ารุ่นที่ 19 หลักสูตรภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คุณพิมพ์ชนก กลิ่นชะเอม พยาบาลวิชาชีพ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 17 หลักสูตรพยาบาลบัณฑิต สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อาจารย์ ดร.ธีรภัทร มาแจ่ม อาจารย์ประจำสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 5 สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์