Walailak Channel สัมภาษณ์นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ Nora serum

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ทีมผลิตรายการทาง Walailak Channel ส่วนสื่อสารองค์กร ลงพื้นที่สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มรกต ชาตาธิคุณ อาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ได้ศึกษาวิจัยฤทธิ์ของสารสกัดเปลือกส้มแขกในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิดหน้า Nora serum เพื่อใช้ในรายการ Walailak research รวมทั้งใช้ในการเผยแพร่ทางสื่อวิทยุโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ต่อไป

ทีมงาน Walailak Channel ลงพื้นที่สัมภาษณ์นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ Nora serum เซรั่มสารสกัดจากเปลือกมังคุดและส้มแขก ทีมงาน Walailak Channel ลงพื้นที่สัมภาษณ์นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ Nora serum เซรั่มสารสกัดจากเปลือกมังคุดและส้มแขก ทีมงาน Walailak Channel ลงพื้นที่สัมภาษณ์นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ Nora serum เซรั่มสารสกัดจากเปลือกมังคุดและส้มแขก ทีมงาน Walailak Channel ลงพื้นที่สัมภาษณ์นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ Nora serum เซรั่มสารสกัดจากเปลือกมังคุดและส้มแขก ทีมงาน Walailak Channel ลงพื้นที่สัมภาษณ์นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ Nora serum เซรั่มสารสกัดจากเปลือกมังคุดและส้มแขก ทีมงาน Walailak Channel ลงพื้นที่สัมภาษณ์นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ Nora serum เซรั่มสารสกัดจากเปลือกมังคุดและส้มแขก