การอบรมกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ด้วย Webometrics โดยการทํา SEO ครั้งที่ 2

ส่วนสื่อสารองค์กร ร่วมกับ คกก.ขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการพัฒนมเว็บไซต์ เพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ด้วย Webometrics โดยการทํา SEO (Search Engine Optimization) ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1,2 อาคารคอมพิวเตอร์ มีผู้เข้าร่วม 40 คน

โดยมีวิทยากรหลัก

(1) อาจารย์ ดร.ยุทธนา เจริญรื่น สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
(2) อาจารย์ธีรดา คัตตพันธ์ สำนักวิชาการจัดการ
และทีมงาน คกก.เป็นสตาฟ [ส่วนสื่อสาร / ศทด. / ศบว. / ศบส. / ศูนย์ส่งเสริมการวิจัย]

อาจารย์ธีรดา คัตตพันธ์ สำนักวิชาการจัดการ
อาจารย์ธีรดา คัตตพันธ์ สำนักวิชาการจัดการ
อาจารย์ ดร.ยุทธนา เจริญรื่น สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
อาจารย์ ดร.ยุทธนา เจริญรื่น สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
คณะกรรมการขับเคลื่อนเว็บไซต์เพื่อการจัดอันดับ Webometrics Ranking มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณะกรรมการขับเคลื่อนเว็บไซต์เพื่อการจัดอันดับ Webometrics Ranking มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์