การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2/2565

ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในฐานะหน่วยงานฝ่ายเลขานุการ จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 15/1 อาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และผ่านระบบ ZOOM Meeting โดยมีนายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ เป็นประธานกรรมการ และ รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นกรรมการและเลขานุการ