อาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศ มวล. เข้าเยี่ยมและประเมินผลการฝึกสหกิจศึกษา

ส่วนสื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร. รจเรศ  ณรงค์ราช อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศ ม.วลัยลักษณ์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมและประเมินการผลการฝึกสหกิจศึกษาแก่นายวรปราชญ์ จันทร์ปาน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรนิเทศศาสตร์ดิจิทัล สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ และอาจารย์ ดร.ยุทธนา  เจริญรื่น เข้าเยี่ยมและนิเทศสหกิจศึกษาแก่ นายมูฮัมมัดซิลมี สุดวิไล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

ภาพน้อง Ford - Silmi

ซึ่งขณะนี้นักศึกษาทั้ง 2 คน กำลังฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ ส่วนสื่อสารองค์กร ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2565 ถึง 12 เมษายน 2566 โดยมีนายธีรพงศ์ หนูปลอด รักษาการหัวหน้าฝ่ายข่าว เว็บไซต์และการสื่อสารดิจิทัล และนายบรรพต ใบมิเด็น เจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารองค์กร เป็นพี่เลี้ยงนักศึกษา