ส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรม “DCC สัญจร สื่อสาร-สร้างสรรค์ มวล.” เยือนสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมหัวหน้างานและบุคลากรส่วนสื่อสารองค์กร ลงพื้นที่เยือนสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ในกิจกรรม “DCC สัญจร สื่อสาร-สร้างสรรค์ มวล.”  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิพร ธนธรรมเมธี รักษาการแทนรองคณบดี พร้อมคณาจารย์และนักวิชาการสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม อาคารวิชาการ 4 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา

กิจกรรมในครั้งนี้ ส่วนสื่อสารองค์กรได้แนะนำบทบาทหน้าที่ของฝ่ายงานทั้ง 3 ฝ่ายของส่วนสื่อสารองค์กร ได้แก่ งานข่าวและการสื่อสารดิจิทัล งานต้อนรับและสื่อสารภาพลักษณ์ และงานผลิตสื่อและสารสนเทศ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสานความร่วมมือกับทางสำนักวิชาในการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการรับนักศึกษาและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างการรับรู้และภาพลักษณ์อันดีแก่ทสำนักวิชาและมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ส่วนสื่อสารองค์กร ดำเนินภารกิจเป็นสื่อกลางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล / ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวและผลงานของมหาวิทยาลัย ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เพื่อให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นที่รู้จัก รับรู้ และมีภาพลักษณ์ที่ดี เกิดความเชื่อถือจากสังคม รวมทั้ง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ  ความศรัทธา ความภาคภูมิใจ และผูกพันต่อมหาวิทยาลัย ตลอดจนสำรวจความคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการนำมาพัฒนามหาวิทยาลัย ตามนโยบายการสื่อสารองค์กร “เน้นการสื่อสารเชิงรุก โดยใช้ Social Media และสื่อสมัยใหม่ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้เป็นที่รับรู้และรู้จักในระดับชาติและนานาชาติ”

ติดต่อและประสานงานส่วนสื่อสารองค์กรได้ที่  งานข่าวและการสื่อสารดิจิทัล   โทร.76321 ,งานต้อนรับและสื่อสารภาพลักษณ์ โทร.76322 และงานผลิตสื่อและสารสนเทศ โทร.76325