ส่วนสื่อสารองค์กร เชิญสื่อมวลชน จังหวัดกระบี่ร่วมสังเกตการณ์ทำข่าวงาน MOU ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ที่ จ.กระบี่

เมื่อวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมไทรเงิน โรงแรมกระบี่รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ นางชลธิชา ลิมปิติ บุคลากรฝ่ายงานข่าวและการสื่อสารดิจิทัล ส่วนสื่อสารองค์กร ได้เข้าร่วมทำข่าวและเชิญสื่อมวลชนจังหวัดกระบี่ร่วมสังเกตุการณ์ทำข่าว พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ที่ จ.กระบี่ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้ร่วมลงนามร่วมกับ 22 หน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในระดับประเทศและในจังหวัดกระบี่ โดยมีนายนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีลงนาม

โอกาสนี้ มีสื่อมวลชนจังหวัดกระบี่ตอบรับเข้าร่วมทำข่าวจำนวน 10 ท่าน นำโดย นายจิรวัฒน์ ปลอดวงศ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ นางสุดา รำพึงนิตย์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ (สวท.) นางโรจนา บุญชูวงศ์ จากสถานีวิทยุ อสมท.และผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวไทย และ ททบ.5 เข้าร่วมทำข่าวและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าว