ส่วนสื่อสารองค์กร ต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนโยธินบำรุง อบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชน RSPG ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

RSPG

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนสื่อสารองค์กร ร่วมกับ โรงเรียนโยธินบำรุง จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “RSPG Youth สร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ” เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 โดยงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ RSPG-Walailak University Academic Service 2023 ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการวิชาการแก่สังคม

ทั้งนี้ ส่วนสื่อสารองค์กร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชน RSPG ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติขึ้น เพื่อสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้น เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ภายในงานเน้นย้ำถึงความสำคัญและประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรของชาติ โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในงานเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ครั้งที่ 7 และกิจกรรมพิเศษเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร ครั้งที่ 8

โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฟารีดา เจ๊ะโอ๊ะ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน นายสมพงษ์ ปานหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบำรุง กล่าวเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปาฐกถาหัวข้อ “คุณสมบัติของผู้นำ : บริการที่เป็นเลิศและภาพลักษณ์ส่วนบุคคล” รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งระวี จิตรภักดี รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานฯ กล่าวถึง ประสบการณ์การสนองพระราชดำริและการเรียนรู้เกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์

ในช่วงบ่าย นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาที่จัดขึ้น ณ ศูนย์นวัตกรรมและสาธิตการเกษตร ได้เรียนรู้การปลูกพืชและฝึกการถนอมอาหารอย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสนุกสนาน นักศึกษายังได้รับโอกาสในการสำรวจแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันน่าหลงใหลที่สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และสัมผัสประสบการณ์เยี่ยมชมหอชมฟ้า ซึ่งมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบได้แบบพาโนรามา

RSPG

RSPG

RSPG

RSPG

RSPG