คำคมผู้บริหาร: กิจกรรมอธิการบดีและผู้บริหารพบผู้ปกครอง 1 มิ.ย. 66 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี