เพื่อมุ่งสู่การเป็นเว็บไซต์มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก

ที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกด้วยระบบ Webometrics Ranking

Walailak University

Webometrics Ranking of World Universities 2022

0
Asiea
0
Thailand
0
World

เกณฑ์การประเมิน

เกณฑ์การประเมินเว็บไซต์หน่วยงาน
และสำนักวิชา ประจำปีงบประมาณ 2566

คณะกรรมการ

คณะกรรมการขับเคลื่อน
เว็บไซต์เพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

กิจกรรม

การฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

WU Blog

คลังความรู้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หลักเกณฑ์การประเมิน

เกณฑ์การประเมินเว็บไซต์หน่วยงาน และสำนักวิชา ประจำปีงบประมาณ 2566

กิจกรรม

การฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย