เรื่องราวของเรา

ข่าวสาร กิจกรรมส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

    วันนี้ ( 26 มกราคม 2567 ) ผู้ช่วยศษสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 และ 5/6 แผนการเรียนนิเทศ-อักษร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนกันตังพิทยากร ......
27 ม.ค. 24
  รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ศึกษาและเยี่ยมชมในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชุมชน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยฟังการบรร......
26 ม.ค. 24
  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ดร.มงคล ธีระนานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยนางโสภิดา พัฒน์ทอง หัวหน้าส่วนอำนวยการและสารบรรณ และนางสุภาณี เพชรานันท์ หัวหน้างาน ส่วนสื่อสารองค์กร เข้าเยี่ยมคารวะอวยพรปีใหม่พันเอก สุวัฒ......
26 ม.ค. 24
  เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 นายธีรพงศ์ หนูปลอด หัวหน้างานข่าวและการสื่อสารดิจิทัล ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนางชลธิชา ลิมปิติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เดินทางเข้าพบปะสวัสดีปีใหม่ 2567 สื่อมวลชนนครศรีธรรมราช เพื่อขอบคุณสื่อมวล......
22 ม.ค. 24
  วันนี้ (18 มกราคม 2567) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ ผู้ช่วยอธิการบดี และรักษาการแทนหัวหน้าส่วนสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยคุณสุภาณี เพชรานันท์ หัวหน้างาน งานต้อนรับและสื่อสารภาพลักษณ์ คุณกรกช บุญอมร หัวหน้างาน งานผลิตสื่อและสารสนเทศ และคุณ......
18 ม.ค. 24
  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม“อธิการบดีพบสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องในโอกาสปีใหม่ พ.ศ.2567” เพื่อขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างต่อเน......
17 ม.ค. 24
    ส่วนสื่อสารองค์กร  นำโดยนายกรกช บุญอมร หัวหน้างานผลิตสื่อและสารสนเทศ และนายบรรพต ใบมิเด็น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานข่าวและการสื่อสารดิจิทัล เป็นตัวแทนคณะทำงานฝ่ายสื่อและประสัมพันธ์ เข้าประชุมหารือร่วมกับฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนการ......
16 ม.ค. 24
  วันนี้ (12 มกราคม 2567) ส่วนสื่อสารองค์กร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ ผู้ช่วยอธิการบดี และรักษาการแทนหัวหน้าส่วนสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยบุคลากรส่วนสื่อสารองค์กร เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ 2567 พร้อมรับพรเพื่อเป็นขวัญกำลังในในการปฏิบัต......
12 ม.ค. 24
  ส่วนสื่อสารองค์กร นำโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยนางสุภาณี เพชรานันท์ และนายกรกช บุญอมร หัวหน้างานส่วนสื่อสารองค์กร เข้าเยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่ 2567 และเข้าพบปรึกษาหารือเพื่อขยายเครื......
10 ม.ค. 24
  วันนี้ (8 มกราคม 2567) ดร.มงคล ธีระนานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยนางสุภาณี เพชรานันท์ หัวหน้างานต้อนรับฯ และนางสาวอุรัสยาวัลย์ เจ๊ะมามะ เจ้าหน้าที่ฯ ส่วนสื่อสารองค์กร เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ 2567 ดร.กณพ เกตุชาติ......
9 ม.ค. 24
1 2 3 4 5 18