ภาพปก 5ส green

นโยบาย

อธิการบดี

            มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มุ่งหวังในการที่จะก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เครื่องมือ 5ส เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารจัดการหน่วยงานในทุกระดับ เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นระเบียบ สะอาด ปลอดภัย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งจะทำให้บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลผลิตการทำงานที่ดีและมีสุขภาพที่ดี ซึ่งนำไปสู่ประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรให้ใช้เครื่องมือ 5ส เป็นเครื่องมือพื้นฐานสำหรับทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย โดยให้ทุกหน่วยงานถือเป็นภารกิจสำคัญในการดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างจริงจังและต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงาน โดยผลการดำเนินงาน 5ส ของแต่ละหน่วยงาน ถือเป็นผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของหัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรในหน่วยงาน

รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด

            ส่วนสื่อสารองค์กรดำเนินงานด้านการสื่อสารข้อมูลของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบาย ภารกิจ และการดำเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ส่งเสริมและสร้างชื่อเสียงรวมทั้งภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัยและเสริมสร้างความเข้าใจอันดี
            สำหรับการดำเนินงาน 5ส Green  ส่วนสื่อสารองค์กรได้นำนโยบายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากศาสตราจารย์   ดร.สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มาสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร มุ่งเน้นให้ผู้บริหารและบุคลากรของส่วนสื่อสารองค์กรมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และภาคภูมิใจในสถานที่ทำงานที่สะอาด มีความเป็นระเบียบ มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น มีความปลอดภัย และเพิ่มเติมความมีสำนึกรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  เพราะเราเชื่อมั่น ว่า “5ส สร้างสุข สร้างสามัคคี สร้างสุขภาพที่ดี สร้างสมดุลชีวิต และสร้างวัฒนธรรมองค์กร”

ผศ.ดร.ฟารีดา เจะเอาะ

            การดำเนินงาน 5ส เป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญของส่วนสื่อสารองค์กร การเริ่มต้นจากนโยบายสู่การปฏิบัติต้องอาศัย “ความร่วมมือ” ของบุคลากรทุกคนที่พร้อมใจกันปฏิบัติตามจนกลายเป็นความคุ้นเคย นอกจากเรื่อง 5ส สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตราฐาน สร้างวินัยแล้วเรายังให้ความสำคัญกับการเพิ่มศักยภาพในการใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์สูงสุดและเกิดความปลอดภัย โดยในปี 2565 ส่วนสื่อสารองค์กรมีเป้าหมายในการขอรับรอง 5ส ระดับชาติ ดังนั้น การช่วยกันสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน และจึงเป็นวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสามัคคีที่เราให้ความสำคัญ

อาคารสหกิจศึกษา

ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เลขที่ 222 หมู่ที่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์: 0 7547 6316-27 โทรสาร: 0 7547 6328