ภาพปก 5ส green

โครงสร้าง

ที่ปรึกษา

รศ.ดร. สุรินทร์ ไหมศรีกรด

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน

ประธาน 5ส หน่วยงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ

ผศ.ดร.ฟารีดา เจะเอาะ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร

คณะกรรมการ 5ส มวล.

นางเจนจิรา พุมดวง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวจินตนา สุดสอาด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะกรรมการ 5ส ประจำหน่วยงาน​

นางสาวมนฤทัย อินทร์แก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายธีรพงศ์ หนูปลอด

นายธีรพงศ์ หนูปลอด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สมาชิก

นางสุภาณี เพชรานันท์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หัวหน้างาน)

นางสาวมนฤทัย อินทร์แก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางเจนจิรา พุมดวง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

dream

นางสาวอุรัสยาวัลย์ เจ๊ะมามะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จริยา สุขชื่น

นางสาวจริยา สุขชื่น

พนักงานธุรการ

นายกรกช บุญอมร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หัวหน้างาน)

นายโกศล ช่วยอุปการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายจักรกฤษณ์ สงดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

naruebet

นายนฤเบศร สุวรรรส

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายณัฐวุฒิ ผิวนิ่มนวล

นายณัฐวุฒิ ผิวนิ่มนวล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวจินตนา สุดสอาด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายธีรพงศ์ หนูปลอด

นายธีรพงศ์ หนูปลอด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หัวหน้างาน)

นางสาวชลธิชา ปานแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายบรรพต ใบมิเด็น

นายบรรพต ใบมิเด็น

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Mr. Settaboot Onphakdee

นายเศรษฐบุตร อ่อนภักดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อาคารสหกิจศึกษา

ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เลขที่ 222 หมู่ที่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์: 0 7547 6316-27 โทรสาร: 0 7547 6328