พื้นที่ / ความรับผิดชอบ

พื้นที่ทองเอก

พื้นที่ทองเอก

พื้นที่ความรับผิดชอบ  

 • เคาน์เตอร์
 • ห้องรับแขก
 • ห้องผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
 • ห้องสำนักงานบริหารทั่วไปและธุรการ
 • ตู้เก็บเอกสาร/ของที่ระลึก/ตู้ยา
 • ห้องเก็บของสำนักงาน
 • อุปกรณ์สำนักงาน (โทรสาร/พรินเตอร์/เครื่องถ่ายเอกสาร)
พื้นที่ทองหยิบ

พื้นที่ทองหยิบ

พื้นที่ความรับผิดชอบ

 • เว็บไซต์
 • ห้องสำนักงานข่าว
 • ห้องพอดแคสต์
 • ห้องควบคุมไฟฟ้า/ห้องอินเทอร์เน็ต
 • สวิตไฟฟ้า/เครื่องปรับอากาศ/การประหยัดพลังงาน
พื้นที่ทองนพเก้า

พื้นที่ทองนพเก้า

พื้นที่ความรับผิดชอบ

 • ห้องตัดต่อ 4 ห้อง
 • ห้องสตูดิโอใหญ่
 • ห้องเก็บอุปกรณ์รายการผลิตสื่อ
 • ห้องควบคุม 1,2
 • บริเวณพื้นที่โดยรอบอาคาร/ที่จอดรถ
พื้นที่ทองนพคุณ

พื้นที่ทองนพคุณ

พื้นที่ความรับผิดชอบ

 • ห้องสำนักงานผลิตคอนเทนต์ สื่อดิจิทัลและการจัดการสารสนเทศ
 • ห้องแต่งตัว
 • ถังดับเพลิง
 • ถังขยะ
 • ถังน้ำดื่ม

ผังโต๊ะทำงาน

ผังโต๊ะทำงาน แบบที่ 1

ผังโต๊ะทำงานส่วนสื่อสารองค์กร

ผังโต๊ะทำงาน แบบที่ 2

ผังโต๊ะทำงาน 5ส

ผังเคาน์เตอร์

ผังเคาเตอร์

ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การติดต่อ

อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เลขที่ 222 หมู่ที่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์: 0 7547 6316-27 โทรสาร: 0 7547 6328