ภาพปก 5ส green

Before & After

ภาพก่อนทำ 5ส

กรรมการ 5ส ตรวจ Self Audit

ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การติดต่อ

อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เลขที่ 222 หมู่ที่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์: 0 7547 6316-27 โทรสาร: 0 7547 6328