ภาพปก 5ส green

เป้าหมาย

ภาพการ์ตูน 5ส
ภาพห้องสื่อสารองค์กร

เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นระเบียบ สะอาด ปลอดภัย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

เป้าหมายการดำเนินงาน

1.ส่วนสื่อสารองค์กรไม่มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่เหมาะสม (Zero Accident)

2.บุคลากรส่วนสื่อสารองค์กรมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม มีระเบียบ สะอาด ปลอดภัยมีสิ่งแวดล้อมที่ดีตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป (4.5 คะแนนขึ้นไป)

Business idea copy space background concept.

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานเพื่อเป็นพื้นฐานของการก้าวไปสู่ส่วนหน่วยงานสมรรถนะสูง

เป้าหมายการดำเนินงาน

1.ส่วนสื่อสารองค์กรมีคะแนนประเมิน 5ส Green 5.00 คะแนน
2.ส่งเข้าประกวดรางวัล 5ส ระดับประเทศ (5S Model Award 2022)

กรรมการ 5ส ตรวจพื้นที่

เพื่อให้มีการดำเนินงาน 5ส เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการปฏิบัติงาน
ให้บุคลากรให่มีส่วนร่วมในหน่วยงานจนกลายเป็นวัฒนธรรมของ
ส่วนสื่อสารองค์กร

เป้าหมายการดำเนินงาน

1 ประชุมในที่ประชุมจำเดือนของส่วนสื่อสารองค์กร
2 บุคลากรร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่องและมีทัศนคติที่ดีมีระเบียบวินัยในการทำงาน
3.การดำเนินกิจกรรม 5ส ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
4.ส่วนสื่อสารองค์กรมีการประเมินตนเอง Self audit จำนวน 2 ครั้ง ให้สอดคล้องกับแผนกิจกรรม5ส Green ประจำปี 2565 ของมหาวิทยาลัย

ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมของการทำงาน

บุคลากรส่วนสื่อสารองค์กร  จำนวน  14 คน

สรุปความพึงพอใจ
1.สถานที่ทำงาน  มีความสะอาด 4.71  (94.20)
2.สถานที่ทำงาน  มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 4.64  (92.80)
3.สถานที่ทำงาน มีสิ่งแวดล้อมที่ดี 4.71  (94.20)
4.สถานที่ทำงานมีความปลอดภัย 4.57  (91.40)
สรุปผลภาพรวมความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมของส่วนสื่อสารองค์กร 4.66  (92.15)

เป้าหมายการดำเนินงานที่กำหนดไว้ มีสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 90 ขึ้นไป ผลความพึงพอใจ  ร้อยละ  93.15  บรรลุวัตถุประสงค์

อาคารสหกิจศึกษา

ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เลขที่ 222 หมู่ที่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์: 0 7547 6316-27 โทรสาร: 0 7547 6328