ภาพปก 5ส green

คู่มือ

คู่มือ 5ส ม.วลัยลักษณ์
คู่มือ 5ส Green

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าปกมาตรฐาน 5ส Green
มาตรฐานกลาง 5ส Green | ปรับปรุงครั้งที่ 1/2565 วันที่ 21 มิถุนายน 2565
อาคารสหกิจศึกษา

ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เลขที่ 222 หมู่ที่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์: 0 7547 6316-27 โทรสาร: 0 7547 6328