ภาพปก 5ส green

การสร้างวินัย

แนวปฏิบัติในการจอดรถของบุคลากรในหน่วยงาน

มาร่วมกันสร้างวินัย จอดรถให้ปลอดภัย และถูกวิธี

1.รถบุคลากรทุกคันต้องลงทะเบียนและตราอนุญาตเข้า-ออก ที่ออกจากส่วบริการกลาง
2.การจอดรถให้จอดรถในบริเวณลานจอดรถโดยไม่ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้
3. จอดรถหันหน้าออกเพื่อความปลอดภัย และห้ามจอดรถขวางหน้ารถคันอื่น
4. ไม่จอดรถในที่ห้ามจอดที่มีเส้นขาวแดง หรือบริเวณที่เป็นขอบทาง
(ตามมาตรฐานกลางที่ 17 ข้อ 4)

แนวปฏิบัติของบุคลากรเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ที่จอดรถหลังอาคารสหกิจศึกษา

1.เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นภายในอาคาร เพลิงไหม้หรือเหตุอื่นๆ ให้บุคลากรออกจากจุดเกิด
เหตุอย่างรวดเร็ว ไปยังจุดรวมพลภายนอกอาคาร
2.ให้ตัวแทนของแต่ละหน่วยงานตรวจนับ/ขานชื่อบุคลากรของแต่ละงาน
3.ใช้สื่อ Social Midia (Line) ที่ทุกงานและส่วนสื่อสารองค์กร มีอยู่แล้ว
4.ให้ทุกคนไปรวมตัวในจุดที่ปลอดภัยที่สุด
5.เมื่อมีเหตุที่ต้องลาปฏิบัติงาน โดยให้แจ้งเพื่อทราบในไลน์กลุ่มส่วนสื่อสารองค์กร
และงานธุรการจะสรุปจำนวนพนักงานในแต่ละวัน ลงบันทึกไว้ใน Note ของกลุ่มไลน์
(ตามมาตรฐานกลางที่ 17 ข้อ3)

การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช่วย ประหยัด พลังงาน

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงาน การลดขยะ ประหยัดน้ำ พลาสติก แยกขยะและรีไซเคิล

แผนผังหรือแถบสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายอื่น ที่ระบุตำแหน่งหลอดไฟได้อย่างถูกต้อง

รวมใจลดใช้พลังงาน

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงาน การลดขยะ ประหยัดน้ำ พลาสติก แยกขยะและรีไซเคิล

การประหยัดพลังงาน

รวมใจลดใช้พลังงาน

ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การติดต่อ

อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เลขที่ 222 หมู่ที่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์: 0 7547 6316-27 โทรสาร: 0 7547 6328